تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم

1,260,000 تومان

شناسه محصول: 297 دسته:

توضیحات

  •  توانایی شناخت زیر ساخت های اساسی Wireless Communications
  •  توانایی شناخت کارکرد Wireless
  •  توانایی کار با ارتباطات فرکانس رادیویی
  •  توانایی کار با Bluetooth
  •  توانایی کار با مخابره سلولی دیجیتال

تکنسین شبکه های بیسیم کامپیوتری کسی است که توانایی شناخت زیر ساخت های اساسی Wireless Communicationsو شناخت کارکرد Wirelessو کار با ارتباطات فرکانس رادیویی و کار با سیستم های Infrared وکار با Bluetooth و پیاده سازی Wireless Speed-Low برای LAN وچگونگی پیاده سازی WLAN Speed-High و Security WLAN و کار با مخابره سلولی دیجیتال و کار با Wireless Fixed وانجام Communication Wireless در یک Business را داشته باشد.

توضیحات تکمیلی

پیشنیاز:

شبکه های عمومي کامپیوتری