مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

715,500 تومان

شناسه محصول: 743 دسته:

توضیحات

معرفی دوره

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد شغلی از حوزه خدمات آموزشی است و شامل وظایفی از قبیل بکارگیری مبانی مدیریت آموزشی در آموزشگاه، مدیریت کیفیت در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، برنامه ریزی امور آموزشگاه ،نظارت بر فعالیت های آموزشی آموزشگاه ، ارزشیابی و ارزیابی از دوره های آموزشی ، نظارت بر امور مالی آموزشگاه ،بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزشگاه،روابط انسانی در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، تهیه گزارش ها و مکاتب های اداری ، اجرای ضوابط و قوانین و مقررات سازمان در حوزه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می باشد و اعمال مدیریت بر حس انجام وظایف کلیه کارکنان و مربیان را در بر می گیرد .

توضیحات تکمیلی

پیش نیاز:

ندارد