مهندس در توسعه وب های Enterprise با ASP.NET

3,587,700 تومان

شناسه محصول: 189 دسته:

توضیحات

معرفی دوره

مهندسی در توسعه Web های Enterprise با ASP.NET یک مهندس کامپیوتر است که با آموخته های خود می تواند در تیم های مهندسی کامپیوتر در تجزیـه و تحلیـل،طراحی،پیـاده سـازی ،تـست ونگهـداری و مـشاوره و تحقیـق سیـستمهای،Network Marketing،E-museum،E-Economy،E-Tourism،E-Learning، E-Bussiness،E-Commerce،E-Banking،E-Government، ،Tele-Medicine،E-Marketing و مشابه آن در مراکز کامپیوتری، IT،ICT و IKT و پارکهـای تکنولـوژی و دیگـر موارد مشابه انجام وظیفه کند.

توضیحات تکمیلی

پیش نیاز:

ندارد