نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بی سیم

574,000 تومان

شناسه محصول: 327 دسته:

توضیحات

  •  شناسایی شبکه های محلی و شبکه های بی سیم
  •  شناخت روش های نفوذ
  •  کار با روش های نفوذ به شبکه های بی سیم
  •  طراحی معماری امن برای شبکه های بی سیم
  •  گزارش گیری و تهیه اسناد تست نفوذ
  •  پیاده سازی گزارش گیری و پایش
  •  نحوه شناسایی و انتخاب روش های نفوذ به شبکه
  •  نحوه طراحی امن شبکه های انتقال دیتا مبتنی بر سیگنال

این استاندارد دربر گیرنده و پوشش دهنده شیوه استانداردی مناسب به منظور چگونگی نفوذ و مقابله با نفوذ در شبکه های بی سیم است. عناصر شایستگی شناسایی شبکه های محلی و شبکه های بی سیم، شناخت روش های نفوذ، کار با روش های نفوذ به شبکه های بی سیم، طراحی معماری امن برای شبکه های بی سیم، گزارش گیری و تهیه اسناد تست نفوذ و پیاده سازی اصول گزارش گیری و پایش در آن تشریح شده است. همچنین معیار عملکرد هر عنصر شایستگی نیز بر اساس استاندارد ملی حرفه ای احصا، گردیده است.

توضیحات تکمیلی

پیشنیاز:

ندارد