پداگوژی

1,000,000 تومان

شناسه محصول: 744 دسته:

توضیحات

معرفی دوره

پداگوژی یکی از استانداردهای گروه خدمات آموزشی می باشد که شامل کارهای بررسی مفاهیم پایه آموزش، تحلیل نیاز آموزشی و نیازسنجی در آموزش ، طراحی دوره آموزشی ، تدوین طرح درس، بکارگیری روش های تدریس در آموزش، بکارگیری فناوری های آموزشی، اجرای آموزش و مدیریت کالس،اجرای شیوه های ارزشیابی است.

توضیحات تکمیلی

پیش نیاز:

ندارد