کاربر ICDL

1,650,000 تومان

شناسه محصول: 3690 دسته:

توضیحات

مهارت های هفتگانه ICDL شامل موارد زیر است:
  • (IT) آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات
  • (Windows) آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلها
  • (Word) شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز
  • (Excel) شیوه کار با صفحه گسترده
  • (Access) شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها
  • (Powerpoint) شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب
  • (Internet) اطلاعات و ارتباطات
شرح استاندارد آموزش شغل:

کاربر ICDL شغلی است در حوزه فناوری اطلاعات . که شامل شایستگی های بکـارگیری سیسـتم، سیسـتم عامـل کاربردی، کار با اینترنت، استفاده از سیستم عامل کاربردی ،اینترنت کاربردی ، واژه پردازی با Word ،کار بـا صـفحه گسترده Excel ،کار با پایگاه داده Access و ارائه مطلب باpoint Power می باشد. این شغل با کلیـه مشـاغلی که کاربردی کامپیوتر و کاربری کامپیوتر را دارند در ارتباط است.

دوره بین المللی کاربری کامپیوتر، که از آن به عنوان سواد کامپیوتری یاد می شـود، در واقـع اسـتاندارد ی جهـت شناسایی میزان توانایی افراد در بکارگیری صحیح کامپیوتر می باشد.
این استاندارد در اروپا با نام ECDL شناخته می شود و در جهان با نام ICDL شناخته می شود.

توضیحات تکمیلی

پیش نیاز:

ندارد

مدت دوره:

دوماه